Przejdź do głównej zawartości

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki stanowią przejrzyste podsumowanie tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkiego rodzaju dane, za pomocą których Użytkownik może zostać zidentyfikowany. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym uwzględnionym w niniejszym tekście oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się za pośrednictwem operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w stopce redakcyjnej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane są gromadzone w momencie ich przekazania. W tym przypadku może chodzić np. o dane, które wpisują Państwo w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Po co gromadzimy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Jakie mają Państwo prawa w zakresie swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia stosowane przez operatorów zewnętrznych

W trakcie odwiedzin naszej strony internetowej Państwa zachowanie może być poddane ocenie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików Cookies i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania podczas przeglądania strony jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości przypisania zachowania podczas przeglądania do konkretnego użytkownika. Nie używając określonych narzędzi, mogą Państwo nie wyrazić zgody na tego rodzaju analizę. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na analizę. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera również informację o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operator niniejszych stron traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różnego rodzaju dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których Użytkownik może zostać zidentyfikowany. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ono również, w jaki sposób i w jakim celu dane te są gromadzone.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacja na temat jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

OHRA Regalanlagengesellschaft mbH
Alfred-Nobel-Straße 24-44
50169 Kerpen

Telefon: 02237/64-0
E-mail: info@ohra.de

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać wyrażoną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas w wiadomości e-mail niewymagającą specjalnej formy informację. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność danych przetworzonych przed wycofaniem zgody.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia regulacji dotyczących ochrony danych osobie, której dotyczy naruszenie, przysługuje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest inspektor ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo z prośbą o przekazanie danych innej jednostce odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SLL i TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” oraz wyświetlany jest w nim symbol kłódki.

W przypadku aktywnego szyfrowania SSL lub TLS dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących regulacji prawnych zawsze mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, przeznaczenia i celu ich przetwarzania oraz prawo do ich korygowania, blokowania lub usuwania. W tym celu, a także ramach dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail zawierających reklamy

Zabronione jest wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej do wysyłania niezamówionych reklam lub materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia środków prawnych w przypadku przesyłania niezamawianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości typu spam.

3. Inspektor ds. ochrony danych

Ustawowy inspektor ds. ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w naszej firmie.

sicdata Unternehmensberatung
Tobias Erdmann
Heiligenstock 34c
42697 Solingen

 

Telefon: +49 2127387240
E-Mail: erdmann@sicdata.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe korzystają z plików Cookies – tak zwanych „ciasteczek”. Pliki Cookies znajdujące się na Państwa komputerze nie powodują żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pozwalają one na lepsze dostosowanie naszego serwisu do potrzeb użytkownika, zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa naszej strony. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę internetową.

Większość plików Cookies, których używamy, to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Inne pliki Cookies pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki Cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo informowani w momencie korzystania z „ciasteczek”, dzięki czemu będą mogli Państwo pozwalać na ich użycie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptując ich użycie w konkretnych przypadkach lub w ogóle zabraniając ich używania i aktywujecie Państwo automatyczne usuwanie „ciasteczek” podczas zamykania przeglądarki. Po dezaktywacji „ciasteczek” funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki Cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji pożądanych przez Użytkownika (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików Cookies w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki Cookies (np. pliki Cookies wymagane do analizy zachowania Użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane w sposób opisany oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Należą do nich:

  • typ i wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • adres URL (wcześniej odwiedzanej strony),
  • nazwa hosta,
  • godzina żądania serwera,
  • adres IP.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesyłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego dane zawarte w formularzu zapytania, w tym podane w formularzu dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie przekażemy nigdzie tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili można wycofać swoją zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas w wiadomości e-mail niewymagającą specjalnej formy informację. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zrealizowane przed wycofaniem zgody procesy przetwarzania danych.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania ich usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na ich przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności przepisy dotyczące okresów przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane związane z umową)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, projektowania zakresu lub zmiany stosunku prawnego (dane użytkownika). Proces ten jest realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu faktury za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po realizacji zamówienia lub zakończeniu współpracy handlowej. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Operatorem usługi jest Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. „Cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki Cookies informacje na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki Cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań Użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Państwa adres IP w razie skorzystania z tej funkcji na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wykasowany przed jego wysłaniem. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywała zebrane informacje do celów analizy korzystania z witryny internetowej przez Użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google.

Wtyczka przeglądarki

Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików Cookies za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Można zapobiec wysyłaniu danych przez pliki Cookies i odnoszących się do wykorzystywania strony (włączając Państwa adres IP) do Google i przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie wtyczki dostępnej na stronie przeglądarki i jej instalację https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Analizy Państwa danych za pomocą narzędzia Google Analytics można uniknąć, klikając na poniższy link. Plik Opt-Out-Cookie jest ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić gromadzenie danych o Użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie: dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat obsługi danych Użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych dotyczących zlecenia i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckich urzędów ds. ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających, które zostały pozyskane od innych dostawców. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie w preferencjach dotyczących reklam na koncie Google lub w opcji gromadzenia danych Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Wyłączanie gromadzenia danych”.

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami narzędzi Google AdWords i Google DoubleClick. Operatorem usługi jest Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami narzędzi Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze PC) mogą być wyświetlane spersonalizowane wiadomości reklamowe związane z zainteresowaniami, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb Użytkownika w zależności od wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas przeglądania Internetu na jednym z urządzeń (np. telefonie komórkowym).

Po wyrażeniu zgody Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą być dostarczane do każdego urządzenia, na które Użytkownik loguje się za pomocą konta Google.

Aby korzystać z tej funkcji, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory (ID) Użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu definiowania i tworzenia adresowania reklam między urządzeniami.

Użytkownik może trwale sprzeciwić się remarketingowi / targetowaniu reklam na inne urządzenia poprzez wyłączenie spersonalizowanej reklamy na swoim koncie Google, klikając ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie danych zgromadzonych na Państwa koncie Google opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie, którą mogą Państwo wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów związanych z gromadzeniem danych, które nie są połączone z kontem Google Użytkownika (na przykład z powodu braku konta Google lub braku zgody na połączenie tych danych), gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Więcej informacji i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy należący do Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords używamy tzw. Conversion-Tracking. Po kliknięciu reklam dostarczanych przez Google na Państwa komputerze zostaną zapisane pliki Cookies do śledzenia konwersji (Conversion-Tracking). Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze Użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej Użytkownika. Jeśli Użytkownik odwiedza określone podstrony w naszej witrynie, dla których termin ważności plików cookie jeszcze nie upłynął, wówczas z pomocą Google wiemy, że Użytkownik kliknął na daną reklamę i został przeniesiony na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik Cookie. Nie jest zatem możliwe, aby pliki Cookies były śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje, które są zbierane za pomocą plików Cookies do konwersji, są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. Dzięki temu klienci AdWords uzyskają informacje o pełnej liczbie Użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamy i zostali przeniesieni dalej dzięki znacznikowi śledzenia konwersji. Reklamodawcy nie otrzymują jednak żadnych informacji, które pozwalałyby na zidentyfikowanie poszczególnych Użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, możliwe jest niewyrażenie zgody na korzystanie z tej opcji i wyłączenie pliku Cookie śledzenia konwersji Google poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Dane śledzenia konwersji nie będą wówczas włączane do statystyk.

Pliki Cookies konwersji są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań Użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion-Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo informowani w momencie korzystania z „ciasteczek”, dzięki czemu będą mogli Państwo pozwalać na ich użycie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptując ich użycie w konkretnych przypadkach lub w ogóle zabraniając ich używania i aktywujecie Państwo automatyczne usuwanie „ciasteczek” podczas zamykania przeglądarki. Po dezaktywacji „ciasteczek” funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

6. Newsletter

Dane związane z newsletterem

Jeśli chcą Państwo zapisać się do newslettera oferowanego na stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.

Dane wprowadzone w formularzu zapisania się do newslettera przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zrealizowane już procesy przetwarzania danych.

Dane, które nam Państwo podają w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas do czasu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail wymagane w strefie Użytkownika) pozostają przez to nienaruszone.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania newslettera. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, za pomocą której można organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane wprowadzane w związku z subskrypcją newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat zgodności z „EU-US-Privacy-Shield”. „Privacy-Shield” to umowa między Unią Europejską (UE) a USA mająca na celu zapewnienie w USA zgodności z europejskimi normami ochrony danych.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej z MailChimp plik zawarty w wiadomości e-mail (tzw. web beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. Pozwala to ustalić, czy związana z newsletterem wiadomość została otwarta i które linki zostały kliknięte. Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. czas wyświetlenia strony, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Nie ma możliwości przypisania tych informacji do odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcą Państwo, aby MailChimp analizował Państwa dane, konieczne jest zrezygnowanie z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdym newsletterze zamieszczamy odpowiedni link. Mogą Państwo również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych jest realizowane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili można wycofać swoją zgodę, rezygnując z subskrypcji newslettera. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zrealizowane już procesy przetwarzania danych.

Dane, które nam Państwo podają w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas do czasu wypisania się z newslettera i po wypisaniu się z newslettera zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów MailChimp. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail wymagane w strefie Użytkownika) pozostają przez to nienaruszone.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności MailChimp na stronie: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych (Data-Processing-Agreement)

Zawarliśmy tzw. „Umowę o przetwarzanie danych” z MailChimp, w której zobowiązujemy firmę MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Umowę tę można znaleźć pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek Google YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzyma informację o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, pozwalają Państwo YouTube powiązać swoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi Użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

W celu ujednolicenia wyświetlanych czcionek niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google. Podczas otwierania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, że nasza strona została wyświetlona za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Operatorem usługi jest Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje przesyłane są z reguły do serwera Google w USA, gdzie są przechowywane. Operator tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas na stronie internetowej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych Użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.